مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بکارگیری نیروهای مجرب در سال 1388 تأسیس گردید. این مرکز با همکاری بخشهای بالینی و واحدهای علوم پایه و همچنین با مراکز علمی پژوهشی دیگر از قبیل علوم مهندسی و تکنولوژی ، فعالیتهای پژوهشی مشترک و توانمند صورت می پذیرد. 

 

Feature Slidesمقاله های جدید مرکز در سال 2017

 8-Comparison of Inching Electrodiagnosis Method and Ultrasonographic Findings in the Determination of Median Nerve Entrapment Site in Carpal Tunnel Syndrome

9-Thyroid ultrasonography in differentiation between graves’ disease and hashimoto’s thyroiditis

10-
Evaluation of a number of blood biochemical markers after radioiodine therapy in papillary thyroid cancer patients

11-
Unusual Displacement of Urinary Bladder by a Dilated Rectosigmoid Colon on Bone Scintigraphy  

نشان علمی مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی

فارسی
مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

English
Medical Imaging Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

.........................................

آدرس صفحه اختصاصی مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی در Scopus