کارشناسان

  نام و نام خانوادگی: بنفشه زینلی رفسنجانی
سمت: کارشناس پژوهشی
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مهندسی پرتو پزشکی
پست الکترونیک: b.zeinali.r@gmail.com
  نام و نام خانوادگی: مهدی سعیدی مقدم
سمت: کارشناس پژوهشی
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مهندسی پرتو پزشکی
پست الکترونیک: m_saeedimoghadam@yahoo.com 
نام و نام خانوادگی: رضوان رحمانی
سمت: کارشناس ، امور مربوط به ارزشیابی و اداری
رابط وب سایت، رابط ارزشیابی مرکز
مدرک تحصیلی: کارشناس مترجمی زبان انگلیسی
پست الکترونیک: rahmani.rezvan@yahoo.com
 
مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی     
 دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شماره تماس: 36281464-071
پست الکترونیک: mirc@sums.ac.ir


 
کارگاه ها و همایش ها   
                                  
بیست و دومین کنگره بازآموزی رادیولوژی در تاریخ 24 لغایت 27 بهمن 96 برگزار  میگردد


آئین نامه ها و فرم ها

فرم تفاهم نامه پروژه های چند مرکزی                            
فرمت گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی  مصوب             
 
تازه های سایت