- بنفشه زینلی رفسنجانی
دانشجوی دکتری مهندسی پرتو پزشکی
b.zeinali.r@gmail.com
زمینه و اولویت های پژوهشی: Radiation protection, imaging analysis, radiation detection and dosimetry, radiotherapy  
.......................................................
- مهدی سعیدی مقدم
دانشجوی دکتری مهندسی پرتو پزشکی
m_saeedimoghadam@yahoo.com
زمینه و اولویت های پژوهشی: Radiation protection, imaging analysis, radiation detection and dosimetry, radiotherapy  


 
مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی
 
شیراز- خیابان خلیلی- برج پژوهشی محمد رسول الله- طبقه 8
صندوق پستی 07193635899
شماره تماس 36281464-071
 
mirc@sums.ac.ir

 
کارگاه ها و همایش ها   
                                 
بیست و سومینن کنگره بازآموزی رادیولوژی
  13-16
1397 آذر 
                   

آئین نامه ها و فرم ها

فرم تفاهم نامه پروژه های چند مرکزی                            
فرمت گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی  مصوب