اعضای هیئت علمی

نام و نام خانوادگی: دکتر سپیده سفیدبخت
سمت: معاون پژوهشی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: متخصص رادیولوژی
پست الکترونیک:
sepidehsefidbakht@yahoo.com
پروفایل ها :
Scopus, Google Scholar, ORCID, ResearcherID, CV
زمینه و اولویت های پژوهشی: 
Abdominal imaging 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمدهادی باقری
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: متخصص رادیولوژی
پست الکترونیک:
bagherih@sums.ac.ir
پروفایل ها :
Scopus, Google Scholar
زمینه و اولویت های پژوهشی: Interventional radiology and neuro imaging 

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا راسخی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: متخصص رادیولوژی
پست الکترونیک:
drrasekhi@yahoo.com 
rasekhia@sums.ac.ir
پروفایل ها :
Scopus ,
CV
زمینه و اولویت های پژوهشی: 

نام و نام خانوادگی: دکتر مهرزاد لطفی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: متخصص رادیولوژی
پست الکترونیک:
lotfim@sums.ac.ir 
lotfimz@yahoo.com
پروفایل ها :
Scopus, Google Scholar
زمینه و اولویت های پژوهشی: Urinary system imaging 
نام و نام خانوادگی: دکتر سیامک فرح انگیز
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: متخصص رادیولوژی
پست الکترونیک:

farahas@sums.ac.ir
پروفایل ها :
Scopus,
CV
زمینه و اولویت های پژوهشی: Musculoskeletal imaging 
نام و نام خانوادگی: دکتر کارملا کمالی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: متخصص رادیولوژی
پست الکترونیک:

karmellaka@yahoo.com
پروفایل ها :
Scopus, ORCID
زمینه و اولویت های پژوهشی: Pediatric imaging 
نام و نام خانوادگی: دکتر محمدرضا ساسانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: متخصص رادیولوژی
پست الکترونیک:

sasanimr@sums.ac.ir
پروفایل ها :
Scopus, Google Scholar, ORCID
زمینه و اولویت های پژوهشی: Interventional radiology 
نام و نام خانوادگی: دکتر فریبا زارعی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: متخصص رادیولوژی
پست الکترونیک:

farizarei@yahoo.com
پروفایل ها :
Scopus, Google Scholar, ORCID,
CV
زمینه و اولویت های پژوهشی: Women imaging and interventional radiology 
نام و نام خانوادگی: دکتر پریسا پیشداد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: متخصص رادیولوژی
پست الکترونیک:
p_pishdad@yahoo.com
پروفایل ها :
Scopus, Google Scholar, ORCID,
ResearcherID, CV
زمینه و اولویت های پژوهشی: Neuro imaging 
نام و نام خانوادگی: دکتر امین ابوالحسنی فروغی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: متخصص رادیولوژی
پست الکترونیک:

foroughiaa@sums.ac.ir
پروفایل ها :
Scopus, Google Scholar, ORCID,
ResearcherID
زمینه و اولویت های پژوهشی: Neuro imaging 
نام و نام خانوادگی: دکتر پویا ایران پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: متخصص رادیولوژی
پست الکترونیک:
pooya_iranpour@yahoo.com
پروفایل ها :
Scopus, Google Scholar, ORCID,
ResearcherID
زمینه و اولویت های پژوهشی: Neuro imaging
 
نام و نام خانوادگی: دکتر سید حامد جعفری

مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: متخصص رادیولوژی
پست الکترونیک:Hamed338@yahoo.com
پروفایل ها :
Scopus, ORCID,
ResearcherID
زمینه و اولویت های پژوهشی:  Abdominal imaging 

نام و نام خانوادگی: دکتر رضوان روانفرد حقیقی
سمت: مسئول فیزیک بهداشت 
مرتبه علمی: هیئت علمی
مدرک تحصیلی: P HD فیزیک پزشکی
پست الکترونیک:sravanfarr@gmail.com
پروفایل ها :
Scopus, Google Scholar, ORCID,
ResearcherID, CV
زمینه و اولویت های پژوهشی: Medical physics 
 
نام و نام خانوادگی: دکتر محمدامین مصلح شیرازی

مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی:Ph.D  فیزیک پزشکی
پست الکترونیک:
پروفایل ها :
Scopus, Google Scholar, ORCID
زمینه و اولویت های پژوهشی: Medical physics 

 
نام و نام خانوادگی: دکتر مهرالسادات علوی

مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: متخصص پزشکی هسته ای
پست الکترونیک:
پروفایل ها :
Scopus
زمینه و اولویت های پژوهشی: Nuclear medicine 


 
مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی
 
شیراز- خیابان خلیلی- برج پژوهشی محمد رسول الله- طبقه 8
صندوق پستی 07193635899
شماره تماس 36281464-071
 
mirc@sums.ac.ir

 
کارگاه ها و همایش ها   
                                 
بیست و دومین کنگره بازآموزی رادیولوژی
  24-27
1396 بهمن
                   

آئین نامه ها و فرم ها

فرم تفاهم نامه پروژه های چند مرکزی                            
فرمت گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی  مصوب