اعضای هیئت علمی

نام و نام خانوادگی: دکتر سپیده سفیدبخت
سمت: معاون پژوهشی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: متخصص رادیولوژی
پست الکترونیک:sepidehsefidbakht@yahoo.com
نام و نام خانوادگی: دکتر محمدهادی باقری
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: متخصص رادیولوژی
پست الکترونیک: bagherih@sums.ac.ir
Bagherimh@gmail.com
نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا راسخی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: متخصص رادیولوژی
پست الکترونیک:
drrasekhi@yahoo.com 
rasekhia@sums.ac.ir
نام و نام خانوادگی: دکتر مهرزاد لطفی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: متخصص رادیولوژی
پست الکترونیک:
lotfim@sums.ac.ir 
lotfimz@yahoo.com
نام و نام خانوادگی: دکتر سیامک فرح انگیز
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: متخصص رادیولوژی
پست الکترونیک:
farahas@sums.ac.ir
نام و نام خانوادگی: دکتر کارملا کمالی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: متخصص رادیولوژی
پست الکترونیک:
karmellaka@yahoo.com
نام و نام خانوادگی: دکتر محمدرضا ساسانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: متخصص رادیولوژی
پست الکترونیک:
sasanimr@sums.ac.ir
نام و نام خانوادگی: دکتر فریبا زارعی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: متخصص رادیولوژی
پست الکترونیک:
farizarei@yahoo.com
نام و نام خانوادگی: دکتر پریسا پیشداد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: متخصص رادیولوژی
پست الکترونیک:p_pishdad@yahoo.com
نام و نام خانوادگی: دکتر امین ابوالحسنی فروغی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: متخصص رادیولوژی
پست الکترونیک:
foroughiaa@sums.ac.ir
نام و نام خانوادگی: دکتر پویا ایران پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: متخصص رادیولوژی
پست الکترونیک:pooya_iranpour@yahoo.com
 نام و نام خانوادگی: دکتر سید حامد جعفری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: متخصص رادیولوژی
پست الکترونیک:Hamed338@yahoo.com
نام و نام خانوادگی: دکتر رضوان روانفرد حقیقی
سمت: مسئول فیزیک بهداشت 
مرتبه علمی: هیئت علمی
مدرک تحصیلی: P HD فیزیک پزشکی
پست الکترونیک:sravanfarr@gmail.com
 نام و نام خانوادگی: دکتر محمدامین مصلح شیرازی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی:Ph.D  فیزیک پزشکی
 نام و نام خانوادگی: دکتر مهرالسادات علوی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: متخصص پزشکی هسته ای


 
مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی     
 دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شماره تماس: 36281464-071
پست الکترونیک: mirc@sums.ac.ir


 
کارگاه ها و همایش ها   
                                  
بیست و دومین کنگره بازآموزی رادیولوژی در تاریخ 24 لغایت 27 بهمن 96 برگزار  میگردد


آئین نامه ها و فرم ها

فرم تفاهم نامه پروژه های چند مرکزی                            
فرمت گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی  مصوب             
 
تازه های سایت