مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بکارگیری نیروهای مجرب در سال 1388 تأسیس گردید. این مرکز با همکاری بخشهای بالینی و واحدهای علوم پایه و همچنین با مراکز علمی پژوهشی دیگر از قبیل علوم مهندسی و تکنولوژی ، فعالیتهای پژوهشی مشترک و توانمند صورت می پذیرد. 

 

Feature Slides

انتصاب آقای دکتر محمدامین مصلح شیرازی بعنوان رئیس انجمن فیزیک پزشکی ایران
1396-10-5
انتخاب مقاله خانم دکتر رضوان روانفر حقیقی با عنوان " Non-calcified coronary artery plaque characterization by Dual Energy Computed Tomography (DECT)" بعنوان دومین مقاله برتر در سی و دومین کنگره رادیولوژی ایران
1396-4-13
انتخاب مقاله آقای دکتر امین ابوالحسنی فروغی با عنوان "Comparison of Color Doppler Ultrasonography and Clinical Grading of Varicocele in Patients Referred to Shahid Faghihi Hospital in Shiraz" بعنوان اولین مقاله برتر در سی و دومین کنگره رادیولوژی ایران
1396-4-13
انتصاب خانم دکتر رضوان روانفر حقیقی بعنوان مسئول فیزیک بهداشت کل دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1396-4-13