کنگره و سمینارها

کنگره

سمینارمرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی تا کنون چندین سمینار و سمپوزیوم برگزار کرده است.

سمینار دو روزه  تصویربرداری Head and neck
................................................................................

1396/02/23
سمینار یک روزه Gastrointestinal Imaging
................................................................................
1394/08/15

سمینار یک روزه Imaging in gynecology
................................................................

1394/08/16
سمپوزیوم دو روزه Advanced Thyroid Gland Imaging
Pancreas & Adrenal Gland Imaging
1395/09/17

 
مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی
 
شیراز- خیابان خلیلی- برج پژوهشی محمد رسول الله- طبقه 8
صندوق پستی 07193635899
شماره تماس 36281464-071
 
mirc@sums.ac.ir

 
کارگاه ها و همایش ها   
                                 
بیست و سومینن کنگره بازآموزی رادیولوژی
  13-16
1397 آذر 
                   

آئین نامه ها و فرم ها

فرم تفاهم نامه پروژه های چند مرکزی                            
فرمت گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی  مصوب