تاریخچه

مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی شیراز با بکارگیری نیروهای مجرب در سال 1388 تأسیس گردید. در این مرکز با همکاری بخشهای بالینی و واحدهای علوم پایه و همچنین با همکاری مراکز علمی پژوهشی دیگر از قبیل علوم مهندسی و تکنولوژی، فعالیتهای پژوهشی مشترک و توانمند صورت می پذیرد. پراکندگی تحقیقات از یک سو و توسعه ابعاد مختلف علوم تصویربرداری از سوی دیگر نیاز مبرم به ایجاد نهادی ویژه جهت سازمان دهی تحقیقات را فراهم کرد و با این نگرش مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی علاوه بر عملکرد اختصاصی خود، فعالیتهای برون مرکزی از طریق همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از دانشگاه علوم پزشکی شیراز را دارد و بدین گونه تلاش در جهت تأمین و گسترش منابع مادی و معنوی مرکز صورت گرفته است. علاوه بر فعالیتهای تحقیقاتی مشترک که از طریق همکاری با سایر واحدها و بخشها صورت می پذیرد، اقدامات پژوهشی این مرکز را می توان به دو گروه عمده طبقه بندی نمود. گروه اول در برگیرنده تحقیقات در زمینه تصویربرداری به روشهای مختلف بود که با تأسیس مرکز تحقیقات آنها طبقه بندی شده تر و مدون تر هدایت می شوند. دسته دوم پژوهش هایی که در این مرکز صورت می گیرد مشتمل بر فعالیتهایی است که در راستای اقدامات درمانی مداخله ای هستند. از آنجا که گروه رادیولوژِ دانشگاه علوم پزشکی شیراز از معدود مراکز تصویربرداری کشور است این فعالیتها بطور مستمر در آن صورت می پذیرد.
 
مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی
 
شیراز- خیابان خلیلی- برج پژوهشی محمد رسول الله- طبقه 8
صندوق پستی 07193635899
شماره تماس 36281464-071
 
mirc@sums.ac.ir

 
کارگاه ها و همایش ها   
                                 
بیست و دومین کنگره بازآموزی رادیولوژی
  24-27
1396 بهمن
                   

آئین نامه ها و فرم ها

فرم تفاهم نامه پروژه های چند مرکزی                            
فرمت گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی  مصوب