1. همکاری با  آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز به ریاست آقای دکتر محمدرضا آی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، طی تفاهم نامه منعقد شده در تاریخ 1396/07/17 به مدت 2 سال
به موجب این تفاهم نامه آزمایشگاه نقشه برداری مغز و تصویربرداری پزشکی ملزم به اجرای مفاد ذیل می باشند:
         -  فراهم آوردن امکانات برای انجام پایان نامه دانشجویان در زمینه های مرتبط با علوم شناختی و علوم اعصاب مرتبط.
         -  فراهم آوردن شرایط لازم برای استفاده دانشجویان و محققین مرکز تحقیقات از امکانات و تجهیزات آزمایشگاه  از جمله:
  • دستگاه تصویربرداری MRI 3 Tesla
  • تجهیزات ثبت سیگنال EEG
  • تجهیزات ثبت سیگنال EEG سازگار با MRI
  • دستگاه fNIRS
  • تجهیزات تحریک مغزی، شامل سیستم های TCS، TMS
  • دستگاه MEG در فاز دوم راه اندازی آزمایشگاه
         -  مشاوره علمی و تخصصی موجود در آزمایشگاه در زمینه های پروژه های تحقیقاتی مرتبط
..............................................................................................................................................................................................................
2. همکاری با مرکز تحقیقات تابش به ریاست آقای دکتر رضا فقیهی وابسته به دانشگاه شیراز، طی تفاهم نامه منعقد شده در تاریخ 1396/03/01 به مدت 5 سال
به موجب این تفاهم نامه مرکز تحقیقات تابش و مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی ملزم به اجرای مفاد ذیل می باشند:
           - بهره مند شدن طرفین از امکانات علمی و پژوهشی یکدیگر
           - همکاری به منظور جذب اعتبارات مالی طرح های تحقیقاتی مشترک از منابع داخلی و خارجی
           - همکاری پژوهشی در قالب طرح های تحقیقاتی مشترک با توافق طرفین
            - همکاری و مشارکت افراد هر مزکز در مرکز دیگر


 
مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی
 
شیراز- خیابان خلیلی- برج پژوهشی محمد رسول الله- طبقه 8
صندوق پستی 07193635899
شماره تماس 36281464-071
 
mirc@sums.ac.ir

 
کارگاه ها و همایش ها   
                                 
بیست و دومین کنگره بازآموزی رادیولوژی
  24-27
1396 بهمن
                   

آئین نامه ها و فرم ها

فرم تفاهم نامه پروژه های چند مرکزی                            
فرمت گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی  مصوب